Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 20.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
uchylenia zarządzenia określającego wysokość opłat za czasowe zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 74, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr.19, poz. 115,   Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101 i 102, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5 poz.13, poz. 159, poz. 945 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchylam zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłat za czasowe zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy  Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-27 12:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-27 12:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 177