Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 32.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441,  Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2010 r. Nr 102  poz.651; Nr 106 poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,  Nr 197, poz. 1307, Nr  200, poz. 1323,; z 2011r. Nr 64 poz. 341,Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz.  673, Nr 129, poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163,  poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224 poz.1337) zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do trzech lat, lokal użytkowy wydzielony w budynku „remiza” w Czantorii, przy ulicy Nadnarwiańskiej numer 44 wraz z częścią działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 491, o powierzchni 200 m2 dla której księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy w Łomży  Wydział  Ksiąg Wieczystych,  Nr KW  10 592.

Szczegółowe dane zawiera wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo (piętro) i w sołectwie Czartoria. Ponadto informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Miastkowo www. bip.miastkowo/pl, zakładka aktualności.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT

Jerzy  Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Załacznik 27,76 KB 64

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-08-14 12:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-08-14 12:59
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-08-14 13:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 180