Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 30.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy ogółem 14.046.562 zł, w tym:

- dochody bieżące – 13.748.512 zł,

- dochody majątkowe – 298.050 zł,

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 13.987.526 zł, w tym:

- wydatki bieżące  - 12.597.341 zł,

- wydatki majątkowe – 1.390.185 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                      

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Załączniki 1 - 3 116,25 KB 51

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-08-21 09:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-08-21 09:32
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-08-21 09:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 153