Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 36.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 września 2012 r.
w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567)  oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo r XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania I obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. W.P. z 2009 r. , Nr 8 poz. 65 i 74) i uchwały Nr XIV/82/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku wielorodzinnym w Miastkowie przy ulicy Łomżyńskiej 18 zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam zbyć w formie bezprzetargowej na rzecz najemców Arkadiusza i Katarzyny Młynarczyk lokal mieszkalny oznaczony nr 2 o pow. 54,35 m2 wraz
z pomieszczeniami przynależnymi oraz z udziałem wynoszącym 9849/43518 w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Łomżyńskiej 18 w Miastkowie i prawie własności gruntu, działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 168/10 o powierzchni 0,2605 ha, dla której urządzono księgę wieczystą Nr KW LM1L/ 00025942.

§ 2. Cenę zbycia ustalono na kwotę 40.053,50 zł. Jest to kwota po zastosowaniu bonifikaty udzielonej dla lokalu nr 2, w wysokości 50 % wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3. Szczegółowe warunki zbycia nieruchomości będą ustalone w protokole uzgodnień przeprowadzonych z nabywcą, który będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego- umowy sprzedaży.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy  Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-09-19 07:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-09-19 07:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 184