Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 41.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 14.840.713 zł, w tym:
- dochody bieżące – 14.370.482 zł,
- dochody majątkowe – 470.231 zł,
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 14.781.677 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 13.211.119 zł,
- wydatki majątkowe – 1.570.558 zł .

§ 4. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
 
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 602,78 KB 43

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-08 13:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-08 13:30
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-11-08 13:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 157