Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 2.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441,
Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVII sesji odbytej w dniu 31 grudnia 2012 r.

1) uchwała Nr XVII/101/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013 – 2016 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2013 – 2016;

2) uchwała Nr XVII/102/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo
na 2013 rok -
zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z ustaleniami Rady Gminy – realizacja 2013 rok;

3) uchwała Nr XVII/103/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok -zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XVII/104/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo - zobowiązuje się podinspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji uchwały, od wejścia w życie uchwały;

5) uchwała Nr XVII/105/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania zapisów dotyczących zadań poszczególnym jednostkom; kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz innym realizatorom zadań oraz zapewnienie jego realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania, realizacja 2013 r.;

6) uchwała Nr XVII/106/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – zobowiązuje się inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług do koordynacji i przestrzegania postanowień uchwały, od wejścia w życie uchwały;

7) uchwała Nr XVII/107/2012 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2013 r. - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu sesji uchwalonego przez Radę Gminy, realizacja 2013 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-01-07 13:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-01-07 13:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211