Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 9.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Opiniującej oferty złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz Zarządzenia Nr 3/2013 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Komisję do zweryfikowania i zaopiniowania ofert złożonych o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w następującym składzie:

1) Janina Cwalina            - przewodniczący

2) Mariola Kupidłowska    - członek

3) Barbara Kalinowska    - członek

§ 2. Do zadań Komisji należy:

1) otwarcie ofert,

2) sporządzenie protokołu z postępowania konkursowego,

3) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

4) przedłożenie wyników prac Komisji Wójtowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-03-15 11:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-03-15 11:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 173