Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 37.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami niektórych sołectw gminy Miastkowo

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645) oraz uchwały Nr XX/121/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad  i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo ( Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2846) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Osetno i Drogoszewo w sprawie:

1)      zniesienia sołectwa Osetno;
2)      przyłączenia wsi Osetno do sołectwa Drogoszewo.

2. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Łubia i Tarnowo w sprawie:

1)      zniesienia sołectwa Łubia;
2)      przyłączenia wsi Łubia do sołectwa Tarnowo.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w sołectwach, których dotyczą zmiany.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone podczas Zebrań Wiejskich w  terminie od dnia 10 paździenika 2013 r. do dnia 30 października 2013 r.

§ 4. Wyznaczam pracownika Urzędu Gminy Barbarę Kalinowską do koordynacji prac związanych z przeprowadzeniem konsultacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-01 15:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-01 15:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 245