Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 3.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 stycznia 2014 r.
w sprawie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy Miastkowo na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) art. 249 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) oraz uchwały nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2014, zarządzam co następuje: 

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok podległym jednostkom Gminy Miastkowo: 

1) plan finansowy wydatków dla Urzędu Gminy Miastkowo zgodnie z załącznikiem nr 1; 

2) plan finansowy dochodów dla Urzędu Gminy Miastkowo zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) plan finansowy wydatków dla Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 3; 

4) plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 4; 

5) plan finansowy wydatków dla Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Rydzewie zgodnie z załącznikiem nr 5; 

6) plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Rydzewie zgodnie z załącznikiem nr 6; 

7) plan finansowy wydatków dla Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 7; 

8) plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 8; 

9) plan finansowy wydatków dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie zgodnie z załącznikiem nr 9; 

10) wykaz dotacji dla instytucji kultury ( Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie ) zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 

 

Wójt


Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 166,13 KB 56

Informacje wytworzył(a) :Iwona Wiktorzak
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-27 08:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-27 08:34
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-01-27 08:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196