Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 5.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,   poz. 938, poz. 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem 15 610 361,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 14 378 755,00 zł,

- dochody majątkowe – 1 231 606,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16 632 857,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące  - 13 640 103,00 zł,

- wydatki majątkowe – 2 992 754,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                      


Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 115,8 KB 55

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-02-19 13:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-02-19 13:39
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-19 13:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 186