Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 18.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXV sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2013 r.

2) udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.,

3) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo,

4) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

5) zmian w budżecie gminy na 2014 r.

6) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej,

7) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

8) ustalenia sposobu sprawiania  pogrzebu przez Gminę Miastkowo.

- stanowiące załączniki Nr 1 - 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 6, 7 i 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

§ 3. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkt 3 i 4 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-06-18 10:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-06-18 10:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 180