Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 25.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907, poz. 1047)), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo”, zwaną dalej „komisją”, do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do zbadania i oceny ofert, w składzie:

  1. Alicja Jadwiga Dobrowolska – Przewodnicząca Komisji,

  2. Małgorzata Struniewska – Z-ca Przewodniczącej Komisji,

  3. Katarzyna Kuczyńska – Sekretarz Komisji,

  4. Bogumiła Małż – Członek Komisji.

§ 2. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 19 października 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 49,69 KB 59

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-09-19 14:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-09-19 14:27
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-09-19 14:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 176