Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 30.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 247, ust. 1, art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII.141.2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na 2014 rok, Wójt Gminy Miastkowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Kredyt, o którym mowa w ust. 1 spłacony będzie w latach 2015-2021 z dochodów własnych gminy, ujmowanych w budżetach gminy Miastkowo w latach, w których przypadać będą spłaty rat kredytu i odsetek
3. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-11-04 10:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-11-04 10:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 184