Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 42.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,  984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję stałą komisję przetargową,  zwaną dalej „komisją” do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert, w składzie:

1)      Cwalina Janina – Przewodnicząca Komisj,

2)      Skupska Agnieszka – Z-ca Przewodniczącej Komisji,

3)      Kuczyńska Katarzyna – Sekretarz Komisji,

4)      Małż Bogumiła – członek Komisji,

5)      Prytuła Dorota – członek Komisji,

6)      Bieńkowska Agnieszka – członek Komisji,

7)      Zduńczyk Agnieszka – członek Komisji.

§ 2. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 3. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wiadomości specjalistycznych, na wniosek komisji powołuje się biegłych.

§ 4. Regulamin pracy komisji określa załącznik do zarządzenia.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Miastkowo nr 48/2011 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 69,74 KB 65

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-02 09:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-02 09:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-12-02 09:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 187