Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 46.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 listopada 2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo”, zwaną dalej „komisją”, do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do zbadania i oceny ofert, w składzie:

  1. Bogumiła Małż – Przewodnicząca Komisji,

  2. Agnieszka Bieńkowska – Z-ca Przewodniczącej Komisji,

  3. Katarzyna Kuczyńska – Sekretarz Komisji,

  4. Marzena Komorowska – członek Komisji

§ 2. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do Zarządzenia Nr 42.2014 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 62,33 KB 52

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-02 10:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-02 10:08
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-12-02 10:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183