Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 4.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad III sesji odbytej w dniu 24 lutego 2014 r.
1) uchwała Nr III/17/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
2) uchwała Nr III/18/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do stosowania formularzy określonych w uchwale, od wejścia w życie uchwały;
3) uchwała Nr III/19/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania wyciągów kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz innym realizatorom zadań oraz zapewnienie jego realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania, realizacja 2015 r.;

4) uchwała Nr III/20/2015 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2015 r.
- uchwała Nr III/21/2015 w sprawie zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy  na 2015 r.
- zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu sesji oraz planów komisji ustalonych przez Radę Gminy, realizacja 2015 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W ó j t
Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-02-27 11:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-02-27 11:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 131