Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 44.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r.  poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady VIII sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2015 r.;

2) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo;

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka);

4) zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej:

5) sposobu ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej:

          - stanowiące załączniki Nr 1 - 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2)  Kierownika  Refereatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2 i 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

3) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 5  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-09-17 08:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-09-17 08:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183