Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 57.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r.  poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IX sesji Rady Gminy w sprawach:

1) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo; 

2)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka);

3) zmian w budżecie gminy na 2015 r.;

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.;

5) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.;

6) określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności;

7) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

8) uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości;

9) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie;

10) powołania doraźnej Komisji Statutowej;

          - stanowiące załączniki Nr 1 - 10 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

2)  Kierownika  Refereatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 i 2  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

3) Podinspektora do spraw do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

4) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 9  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

5) Przewodniczącego Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 10  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-11-16 09:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-11-16 09:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 162