Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 2/03
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 stycznia 2003 r.
w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 214, oz.1806 ) z a r z ą d z a się , c o
n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Zarządza się na terenie gminy Miastkowo wybory do organów samorządu mieszkańców wsi.
2. Wybory należy przeprowadzić w terminie od dnia 15 stycznia 2003 roku do dnia 15 lutego 2003 roku zgodnie z terminarzem zebrań wyborczych stanowiącym załącznik do zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2003-01-15 11:05
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2003-01-15 11:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215