Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 55.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532,
poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 18 300 958,42 zł, w tym:
- dochody bieżące - 17 003 198,03 zł,
- dochody majątkowe - 1 297 760,39 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 17 703 486,42 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 16 153 416,97 zł,
- wydatki majątkowe - 1 550 069,45 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży
w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 249,75 KB 43

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-11-23 10:33
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-11-23 10:33
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-11-23 10:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 154