Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 62.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady X sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2015 r.;

2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019;

3) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2016;

4) zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 w miejscowości Miastkowo;

5) uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2016 r.;

6) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 r.

          - stanowiące załączniki Nr 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3, 4  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

2)  Przewodnicząceg Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 5 i 6  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-10 11:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-10 11:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 153