Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 63.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady X sesji Rady Gminy w sprawach:

1) uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok;

3) określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności:

          - stanowiące załączniki Nr 1 - 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 1. Upoważniam podinspektora do spraw księgowości podatkowej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2 i 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-30 10:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-30 10:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 173