Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 3/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 stycznia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam stawkę czynszu za 1 m2 lokalu użytkowego najmowanego na punkt apteczny w Miastkowie ul. Łomżyńska 32 w wysokości 9 zł. .

§ 2

Ustalona stawka czynszu obowiązuje od dnia 1 lutego 2004 roku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania .

Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-01-19 09:11
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-01-19 09:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 255