Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 4/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 stycznia 2004 r.
przyjęcia Planu Operacyjnego do Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 ) oraz uchwały Nr VIII/77/03 z dnia 23 września 2003 r. Rady Gminy Miastkowo w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo Wójt Gminy Miastkowo zarządza, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Miastkowo nr VIII/44/03 z dnia 23 września 2003 r. przyjmuje się Plan operacyjny Strategii stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Powołuje się Zespół Monitoringu i Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo
w następującym składzie osobowym:

1/. Katarzyna Ciecierska
2/. Donata Sierzputowska
3/. Dorota Prytuła
4/. Janina Cwalina
5/. Barbara Kalinowska
6/. Regina Pianko

§ 3

Monitoring realizacji strategii przeprowadzany będzie w odstępach rocznych w terminie do 31 marca każdego roku.

§ 4

Za redakcję monitoringu odpowiedzialna jest - Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego Katarzyna Ciecierska

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-01-19 12:48
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-01-19 13:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 263