Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 6/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 stycznia 2004 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 1 `ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XI sesji Rady Gminy w sprawach:
1. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
2. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności.
3. Obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, stosowanego do obliczenia dodatków mieszkaniowych.
4. Nadania nazw ulic we wsi Czartoria.
5. Nadania nazw ulic we wsi Kraska.
6. Nadania nazw ulic we wsi Nowosiedliny.
7. Nadania nazw ulic we wsi Podosie.
8. Nadania nazw ulic we wsi Sulki.
9. Nadania nazw ulic we wsi Tarnowo.
10. Utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnośćią
11. Budżetu gminy na 2004 rok
stanowiące załączniki Nr 1 - 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekty uchwał wymienione w § 1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-02-06 12:07
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-02-06 12:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 250