Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 10/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 marca 2004 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XII sesji Rady Gminy
w sprawach :
1. zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
2. określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
3. uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2004 rok.
stanowiące załączniki Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.Upoważnia się:
1) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia,
2. Projekty uchwał nie wymienione w § 1 pkt 1 i 2 przedstawię w czasie obrad sesji
osobiście..

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-03-22 12:18
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-03-22 12:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 252