Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 31/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 października 2004 r.
zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1

W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 15/03 z dnia 25 marca 2003 r,w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 5 w pkt. 2 dodaje się pakty 8 – 11, w brzmieniu:
„8) prowadzenie zbioru przepisów gminnych oraz ich udostępnianie;
9) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy;
10) wykonywanie zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
11) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej , a w szczególności zapewnienie publikowania i bieżącego dokonywania zmian treści informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej”.

2. W § 9 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:
„7. udostępnianie informacji publicznej z zakresu swojego działania oraz publikacja bądź przedkładanie do publikacji informacji publicznej, a także bieżące jej uaktualnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, „

3. W § 11 wykreśla się pkt. 18.

4. W § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzór nad unieszkodliwianiem padłych zwierząt”.

5. W § 19 wykreśla się pkt 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-11-01 07:37
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-11-01 07:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215