Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 35/04
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 grudnia 2004 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVII sesji odbytej w dniu 10 grudnia 2004 r. :

1) uchwała Nr XVII/95/04 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru –zobowiązuje się inspektora do spraw inwestycjii planowania przestrzennego do pobierania opłaty administracyjnej, zgodnie z zapisem w uchwale -realizacja bezterminowo;

2) uchwała Nr XVII/96/04 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku , rolnego na rok 2005 - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku rolnego do końca lutego 2005r. oraz czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku w wyznaczonych terminach : 15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad 2005 r. –realizacja 2005 rok;

3) uchwała Nr XVII/97/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnychdo sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2005 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku.- realizacja 2005 rok;

4) uchwała Nr XVII/98/04 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok –zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2005 rok

5) uchwała Nr XVII/99/04 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z ustaleniami Rady Gminy – realizacja 2005 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2004-12-20 09:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2004-12-20 09:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225