Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 9.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXI sesji Rady Gminy w sprawach:

1) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miastkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Miastkowo
2) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo,
3) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju  szkolnego,
4) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2017 rok,
5) przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii,
6)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017- 2022,
7)   zmian w budżecie gminy na 2017 r.,

 - stanowiące załączniki nr 1 - 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1)  Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 i 2  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
2) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 6 i 7  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
3) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
4) Zastępcę Kierownika USC do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
5) Inspektora do spraw  rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-03-15 08:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-03-15 08:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 163