Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 1/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 stycznia 2005 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) zarządzam co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVIII sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2004 r. :

1) uchwała Nr XVIII/100/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok –zobowiązuje się Sekretarza Komisji d do koordynowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -realizacja 2005 rok;

2) uchwała Nr XVIII/101/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok, zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XVIII/102/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-01-10 11:36
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-01-10 11:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 207