Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 3/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 lutego 2005 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIX Sesji Rady Gminy w sprawach :
1. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zmian nazw miejscowości,
2. uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2005 rok,
3. przyjęcia zmian Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
4. zamiaru likwidacji filii w Drogoszewie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rydzewie,
5. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo,
6. ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania , placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności,
7. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok,
8. zmian w budżecie gminy na 2005 rok, stanowiące załączniki Nr 1 – 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Upoważnia się Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 ust.1 , 2 i 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.
2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 ust.3, 4, 5, 7, 8 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-02-21 10:17
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-02-21 10:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221