Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 15/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 czerwca 2005 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) zarządzam co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXII sesji odbytej w dniu 9 czerwca 2005 r.:

1) uchwała Nr XXII/121/05 w sprawie ustanowienia logo Gminy Miastkowo –zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie oraz jednostkom organizacyjnym Gminy Miastkowo, niezwłocznie po jej podjęciu;

2) uchwała Nr XXII/122/05 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości – zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do koordynowania uchwały, zgodnie z zapisem w uchwale;

3) uchwała Nr XXII/123/05 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miastkowie - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały : zainteresowanemu , Wojewodzie, oraz komórce prowadzącej sprawy kadrowe, niezwłocznie po jej podjęciu;

4) uchwała Nr XXII/124/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałychna terenie Gminy Miastkowo – zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do przygotowania stosownego aktu prawnego – zarządzenia w przedmiotowej sprawie, realizacja do 30 sierpnia 2005 r. ;

5) uchwała Nr XXII/125/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-06-22 10:05
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-06-22 10:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216