Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 32.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Miastkowo
Na podstawie § 31 ust.1 pkt 1 oraz § 30 ust. 1 Statutu Sołectwa Miastkowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/172/2014 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miastkowo, zmienionego uchwałą Nr XXVII/198/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 7 listopada 2014 roku (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3338, poz. 3782) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Zwołuję Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa Sołectwa Miastkowo na dzień 27 sierpnia 2017 r. (niedziela), na godz. 1600 w świetlicy wiejskiej w Miastkowie ul. Łomżyńska 32 A ( przy Urzędzie Gminy), w związku z pisemnym zrzeczeniem się z mandatu dotychczasowego sołtysa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w tym samym dniu o godz. 1615 bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2. Wójt zawiadamia mieszkańców o zwołaniu zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie obwieszczeń w sołectwie oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-08-07 09:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-08-07 09:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 148