Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 29/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 listopada 2005 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) zarządzam co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXIV sesji odbytej w dniu 8 listopada 2005 r.:

1) uchwała Nr XXIV/128/05 w sprawie nawiązania partnerskich kontaktów między Gminą Miastkowo Rzeczypospolita Polska i Gminą Naujene Republika Łotewska –zobowiązuje się Wójta Gminy do podpisania ,,Porozumienia w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Naujene Republika Łotewska i Gminą Miastkowo Rzeczypospolita Polska” podczas wizyty na Łotwie w dniach 15- 18 listopada 2005 r.;

2) uchwała Nr XXIV/129/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie przetargu – zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki komunalnej i zamówień publicznych do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej ze sprzedażą nieruchomości określonej w uchwale, do końca stycznia 2006 r;

3) uchwała Nr XXIV/130/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej – zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki komunalnej i zamówień publicznych do przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości określonej w uchwale, do końca grudnia 2005 r.;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-11-14 10:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-11-14 10:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185