Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 38/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 grudnia 2006 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVI Sesji Rady Gminy w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2005 rok;
2) budżetu gminy na 2006 rok;
stanowiące załączniki Nr 1 – 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekty uchwał wymienione w § 1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-15 12:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-15 12:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220