Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 15/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 sierpnia 2006 r.
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.
Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r., według której:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi
– 8.332.581,00zł.

3. Wykonanie – 4.562.208,98zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.

4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 8.672.857,00zł.

5. Wykonanie – 3.959.766,98zł, zgodnie z załącznikiem Nr2.

§ 2.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr3.

§ 3.

1.Informacje, o których mowa w §1 i 2 przekazać:

2. Radzie Gminy.

3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-08-29 08:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-08-29 08:54
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-08-29 08:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 226