Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 18/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 września 2006 r.
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008)oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz.33) zarządzam co następuje:

§ 1.

1 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania.
2. Dysponować sprzętem specjalistycznym, szczelnym, nie powodującym zanieczyszczenia środowiska, umożliwiającym realizację na obsługiwanym obszarze gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastkowo". Posiadany sprzęt należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy.
3. Posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie poprzez urządzenia następującego rodzaju.
1) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych;
2) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów;
3) worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów;
4) kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych.
4. W przypadku niemożliwości spełnienia obowiązku określonego w ust. 3 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.
5. Posiadać aktualne zezwolenia na transport odpadów.
6. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
7. Przedsiębiorca powinien sam posiadać możliwości prowadzenia odzysku zebranych odpadów komunalnych na własnej instalacji, lub mieć podpisane umowy
z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z papieru, szkła, tworzyw sztucznych.
8. Udokumentować gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez składowisko odpadów.
9. Przekazywać w terminach określonych w art.9a, ust. 1 ustawy z 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) wykazy właścicieli nieruchomości.

§ 2.

1 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania.
2. Dysponować sprzętem specjalistycznym, szczelnym, nie powodującym zanieczyszczenia środowiska. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku (Dz. U. Nr 193 poz. 1617). Posiadany sprzęt należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy.
3. Posiadać sprzęt specjalistyczny służący do dezynfekcji pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub posiadać umowę ze specjalistyczną firmą posiadającą stosowne uprawnienia do prowadzenia dezynfekcji.
4. Udokumentować posiadanie bazy magazynowo- sprzętowej przystosowanej do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
5. Przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
6. Przekazywać w terminach określonych w art.9a, ust.1 ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) wykazy właścicieli nieruchomości.

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złożyć stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie zezwolenia wraz z kompletem wymaganych załączników określonym w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,poz.2008).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo.


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-09-26 09:19
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-09-26 09:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219