Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 21 listopada 2017 roku :: Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wójt -> Zarządzenia Wójta


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
Numer18/06
OrganWójt Gminy -> Zarządzenia Wójta
Data20-09-2006
W sprawiewymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo

Treść
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008)oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz.33) zarządzam co następuje:

§ 1.

1 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania.
2. Dysponować sprzętem specjalistycznym, szczelnym, nie powodującym zanieczyszczenia środowiska, umożliwiającym realizację na obsługiwanym obszarze gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastkowo". Posiadany sprzęt należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy.
3. Posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie poprzez urządzenia następującego rodzaju.
1) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych;
2) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów;
3) worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów;
4) kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych.
4. W przypadku niemożliwości spełnienia obowiązku określonego w ust. 3 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.
5. Posiadać aktualne zezwolenia na transport odpadów.
6. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
7. Przedsiębiorca powinien sam posiadać możliwości prowadzenia odzysku zebranych odpadów komunalnych na własnej instalacji, lub mieć podpisane umowy
z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z papieru, szkła, tworzyw sztucznych.
8. Udokumentować gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez składowisko odpadów.
9. Przekazywać w terminach określonych w art.9a, ust. 1 ustawy z 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) wykazy właścicieli nieruchomości.

§ 2.

1 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania.
2. Dysponować sprzętem specjalistycznym, szczelnym, nie powodującym zanieczyszczenia środowiska. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku (Dz. U. Nr 193 poz. 1617). Posiadany sprzęt należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy.
3. Posiadać sprzęt specjalistyczny służący do dezynfekcji pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub posiadać umowę ze specjalistyczną firmą posiadającą stosowne uprawnienia do prowadzenia dezynfekcji.
4. Udokumentować posiadanie bazy magazynowo- sprzętowej przystosowanej do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
5. Przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
6. Przekazywać w terminach określonych w art.9a, ust.1 ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) wykazy właścicieli nieruchomości.

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złożyć stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie zezwolenia wraz z kompletem wymaganych załączników określonym w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,poz.2008).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo.


Wójt
Jerzy Wróblewski
 

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-09-26 09:19
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-09-26 09:28

  Wyświetleń : 115

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo