Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 26/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 grudnia 2006 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady III Sesji Rady Gminy w sprawach:

1)wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji;

2)obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2007;

3)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4)określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;

5)określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności;

stanowiące załączniki Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważnia się:

1) Inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2) Inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkty 2, 3, 4, 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-11 08:13
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-11 08:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220