Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-1/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 stycznia 2007 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) zarządzam , co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad IV sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2006 r. :

1) uchwała Nr IV/14/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr IV/15/06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 649/1 położonej w Tarnowie zasobu gminnego oraz uchwała Nr IV/16/06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej -– zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki komunalnej i zamówień publicznych do przygotowania dokumentacji dotyczącej zbycia nieruchomości określonych w uchwałach, realizacja - do czerwca 2007 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-01-11 10:31
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-01-11 10:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 209