Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-2/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 8 stycznia 2007 r.
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 15/03
z dnia 25 marca 2003 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo, zmienionego zarządzeniami: Nr 52/03 z dnia 27 października 2003 r.,
Nr 31/04 z dnia 25 października 2004 r., Nr 12/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 22/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r., Nr 8/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r. oraz Nr 16/06 z dnia 28 sierpnia
2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 pkty 3, 4 i 7 otrzymują brzmienie:
„3. Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi
odpowiedzialność za wyniki pracy i sprawne jego funkcjonowanie.
4. Wójt nadzoruje pracę Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy.
7. Wójt może dokonać podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy sobą
i Sekretarzem Gminy”.

2. W § 8 w pkt 3 dodaje się ppkt 9 w brzmieniu:
„9) ds. świadczeń rodzinych - ŚR

3. W § 11 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 24 skreśla się słowa „administracyjnej i”,
2) dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
„27. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.”

4. Dodaje się § 21a w brzmieniu:
„§ 21a Stanowisko d.s. świadczeń rodzinnych
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
2. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz
z wymagana dokumentacją
3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalania prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych)
4. Wydawanie decyzji w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, wstrzymywanie lub zawieszanie wypłaty tych świadczeń
5. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
6. Współpraca z komornikiem sądowym i innymi organami.
7. Wydawanie decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej
8. Sporządzanie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej wypłatę świadczeń
9. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu realizowanych zadań.”

5. § 22 otrzymuje brzmienie:
„ § 22. Zestawienie obsady etatowej Urzędu:
Ogółem: 21, 5 etatów
w tym:
1. Wójt - 1
2. Sekretarz Gminy - 1
3. Skarbnik Gminy - 1
4. Kierownik USC - 1
5. Pracowników administracyjnych - 14, 5
6. Pracownicy obsługi -3”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia , za wyjątkiem § 1 pkt 2 i 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r.


W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-01-11 12:16
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-01-11 12:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220