Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-6/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 lutego 2007 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady V Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok;

2) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2007 rok;

3) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie
Gminy Miastkowo;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności;

5) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.

stanowiące załączniki Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważnia się:

1) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkty 1 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

3) Inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 3 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-02-16 08:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-02-16 08:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233