Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-14/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad VII sesji odbytej w dniu 26 kwietnia 2007 r.:

1) uchwała Nr VII/31/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy– zobowiazuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku , Zespół w Łomży, niezwłocznie po jej podjęciu;

2) uchwała Nr VII/32/07 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy- zobowiazuje się inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług do koordynowania zadań okreslonych w programie, od wejścia w życie uchwały;

3) uchwała Nr VII/33/07 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej –zobowiazuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie, Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego w celu publikacji, niezwłocznie po jej podjeciu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-05-07 08:06
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-05-07 08:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197