Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta



ZARZĄDZENIE NR SG. 0151-30/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 grudnia 2007 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XI Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2007 rok;

2) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2008;

3) ustanowienia użytku ekologicznego;

4) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

5) zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu
ustalenia opłat za ich korzystanie;

6) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2008 rok.

stanowiące załączniki Nr 1 – 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 5 i 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

3) Inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 4 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-12-24 09:13
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-12-24 09:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219