Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-3/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 lutego 2008 r.
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr XI/53/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie (Dz.Urz. WP z 2008r. Nr 23, poz. 257) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam stawki za wynajem i korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych prowadzonych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2. Ustalam stawki za wynajem i korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Ośrodka Kultury oraz pomieszczeń świetlicy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Upoważniam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zawierania umów o korzystanie z obiektów i urządzeń podległych im placówek i do wystawiania faktur VAT bądź rachunków.

2. Wynajmu obiektów i urządzenia dokonuje się na podstawie podania, w którym wynajmujący zaznacza termin wynajmu od (dzień, miesiąc, rok) do (dzień, miesiąc, rok) , konkretny dzień lub dni tygodnia w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć.

3. Każdorazowy wynajem obiektów wymaga zawarcia umowy, w której szczegółowo określa się terminy wynajmu, tj. w ust. 2, pomieszczenia przewidziane do zajęć oraz inne zasady korzystania z wynajmowanych obiektów i urządzeń.

§ 3.

Przy jednorazowym wynajmie pomieszczeń kierownik danej jednostki wystawia fakturę bądź rachunek po zrealizowaniu usługi, przy wynajmach na okres dłuższy fakturę bądź rachunek za usługi wystawia się w terminie zgodnym z umową.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załączniki od 1 do 2 23,79 KB 102

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-02-19 12:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-02-19 12:10
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2008-02-19 12:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241