Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-11/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 maja 2008 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XIII sesji odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 r.:

1) Uchwała Nr XIII/67/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przesłania uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

2) Uchwała Nr XIII/68/08 w sprawie zaopiniowania projektu obszarów specjalnej ochrony ptaków - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania 1 egzemplarza uchwały Wojewodzie oraz inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przekazania uchwały do Ministerstwa Środowiska, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-05-08 09:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-05-08 09:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221