Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-12/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 maja 2008 r.
powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert z „Programu Integracji Społecznej” realizowanego w ramach Po akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz § 4 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego w dniu 13 grudnia 2007 r. między Województwem Podlaskim a gminą Miastkowo, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję do spraw oceny i wyboru najlepszych ofert na świadczenie usług integracji społecznej obejmujących mieszkańców Gminy Miastkowo, w składzie:

1) Bućko Teresa - przewodnicząca
2) Wilk Bożena - członek
3) Rudnicka Ewa - członek
4) Sawicka Katarzyna - członek

§ 2.

Komisja przeprowadzi postępowanie o udzielenie usług integracji społecznej na podstawie procedury opisanej w podręczniku Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

§ 3.

Do zadań Komisji należy:
1) publiczne otwarcie ofert;
2) ocena złożonych ofert pod względem wykonalności, kosztów , jakości ofert i kwalifikacji wykonawców;
3) wybór najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług integracji społecznej oraz ustalenie rankingu kwalifikujących się ofert;
4) przygotowanie umowy na realizację zadania.

§ 4.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
2. Komisja może obradować i podejmować decyzje w obecności co najmniej trzy osobowym.
3. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby spoza składu Komisji, zaproszone przez przewodniczącego Komisji.

§ 5.

Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Komisji oraz reprezentowanie Komisji na zewnątrz.

§ 6.

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania

§ 7.

Komisja zakończy pracę z dniem podpisania ostatniej umowy na realizację usług integracji społecznej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-05-19 08:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-05-19 08:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215