Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-14/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 czerwca 2008 r.
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rydzewie.
Na podstawie artr.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz 558 Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203;z 2005r.Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz.1218) zarządzam co następuje:

§ 1

Udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rydzewie do dokonywania w imieniu Wójta Gminy Miastkowo czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu w szczególności :
1. Reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez tę szkołę jej ustawowych zadań przed wszystkimi władzami, urzędami, przedsiębiorstwami, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi.
2. Do zawierania umów najmu pomieszczeń.
3. Podejmowania innych czynności nie przekraczających zakresów zwykłego zarządu, w którego zakres wchodzi:
a/ załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy,
b/ utrzymanie w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego ich przeznaczenia.

§ 2

Celem zarządu jest zachowanie mienia w stanie nie pogorszonym i osiągniecie z niego
normalnych korzyści w tym pobieranie dochodów i prowadzenie bieżących spraw.

Do zakresu zwykłego zarządu nie zalicza się:
a/ zbywania nieruchomości,
b/ obciążania nieruchomości,
c/ zaciągania zobowiązań i pożyczek,
d/ czynienia darowizn

§ 3

Odwołanie pełnomocnictwa lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-06-09 10:07
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-06-09 10:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 243