Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-17/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 lipca 2008 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XIV sesji odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 r.

1) uchwała Nr XIV/69/08 w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej -zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania po 1 egzemplarzu uchwały Wojewodzie oraz Związkowi Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XIV/70/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejka - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacania wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale, a pracownika prowadzącego kadry do włączenia jednego egzemplarza uchwały w akta, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XIV/71/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XIV72/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania 1 egzemplaza uchwały Wojewodzie oraz inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przekazania uchwały do Nadleśnictwa Łomża, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwała Nr XIV/73/08 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie;

- uchwała Nr XIV/74/08 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Lecznica Zwierząt w Miastkowie – zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki komunalnej i zamówień publicznych do przygotowania dokumentacji dotyczącej wynajmu nieruchomości określonych w uchwałach, do dnia 10 lipca 2008 r.;

6) uchwała Nr XIV/75/08 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie gruntów w użytkowanie Miastu Łomża na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych- zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki komunalnej i zamówień publicznych
do przygotowania dokumentacji dotyczącej przekazania nieruchomości do dnia 31 lsierpnia
2008 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-07-07 12:17
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-07 12:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225