Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-19/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 lipca 2008 r.
zarządzenia wyboru sołtysa wsi Korytki Leśne.
Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Korytki Leśne stanowiącego załącznik Nr 7 do uchwały Nr 79/XXI/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 10 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, zmienionego uchwałą Nr VIII/41/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2003 roku (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 109, poz. 2056) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory sołtysa sołectwa Korytki Leśne na dzień 24 lipca 2008 r. (czwartek), godz. 11.00.

2. Zebranie odbędzie się w mieszkaniu Pani Stanisławy Zaorskiej zam. Korytki Leśne 4.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 24 lipca 2008 r. (czwartek), godz. 1130, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2.

Wójt zawiadamia mieszkańców o zwołaniu zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie obwieszczeń w sołectwie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-07-21 11:01
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-21 11:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 286