Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-29/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 października 2008 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVI Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2008 r.;

2) określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok;

3) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok;

4 ) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2008 -2020;

5) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony;

6) wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Miastkowo;

7) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku ,,sześciorak” w Tarnowie;

8) ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Miastkowo;

9) wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie;

10) rozpatrzenia wniosku o usunięcie niezgodności z prawem uchwały Nr XV/78/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów;

stanowiące załączniki Nr 1 – 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Upoważnia się:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 10 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

3) Inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkty 2, 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

4) Gminnego Koordynatora do Spraw Integracji Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia .

5) Inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkty 5, 6, 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

6) Inspektora do spraw obrony cywilnej i obronności do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia .

7) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 9 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-10-29 09:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-29 09:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223